GAZİLER OVACIĞI ERENİ KUL FAKİR: HAYATI VE DEYİŞLERİ

GAZİLER OVACIĞI ERENİ KUL FAKİR: HAYATI VE DEYİŞLERİ
THE SAINT ‘KUL FAKIR’ FROM GAZİLER OVACIĞI: HIS LIFE AND POETRIES

ÖZ
Gaziler Ovacığı’ nın yetiştirmiş olduğu önemli isimler arasında yer alan Kul Fakir3, yörede bilinen en önemli erenlerdendir. Gaziler Ovacığı, Alevi erenlik geleneğinde önemli bir yeri olan ve birçok erenin günümüze kadar devam ettiği bir yerdir. Kul Fakir üzerine akademik düzeyde yeterince çalışma yapılmamıştır. Kul Fakir, Horasan erenlerinden olan Piri Baba evlatlarından olup Kul Hüseyin tarafından yetiştirilmiş yörenin en önemli erenlerindendir. Yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu’ nun çöküş dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluş dönemidir. Bu sebeple, Kul Fakir, Alevilerin söz konusu dönemdeki inanç ve tutumlarının en açık biçimde göründüğü şahsiyetlerdendir.
Kul Fakir, Ehl-i Beyt çizgisine sadık İs-lam yorumu ile çağdaş değerlerle bütün-leşmiş Cumhuriyet vatandaşı anlayışının aynı değerleri ifade ettiğini söyleyen, aynı kanaldan gelen anlayışlar olduğunu iddia eden bir erendir. Hayatı boyunca hem İslam’ ın ahlak ve irfan boyutunu savunmuş hem de Mustafa Kemal Atatürk ve onunla cisimleşen devrimleri savunmuştur. Kul Fakir Alevilerin Cumhuriyet ile olan ruhsal bağlarının anlaşılmasında önemli bir figür-dür. Çalışmamızda söz konusu süreçlerden bahsedilerek analizler yapılacak ve gerek basılı eserlerden gerek alan çalışması sonu-cu derlenmiş şiirlerden oluşan bir Kul Fakir şiirleri sunumu yapılacaktır. Söz konusu şiirler gerek yaşamı gerek düşün dünyası açıklamalarında açıklanarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Kul Fakir, Gaziler Ovacığı, Erenler, Deyiş.

Makale geliş tarihi: 25.05.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017
1 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5472-597X. 2 Uzman Araştırmacı, ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-7737-5965.
3 Yöresel kullanım içinde Kul Fahır olarak ifade edi-len adlandırma makalemiz boyunca anlamına sadık kalarak Kul Fakir olarak kullanılacaktır.