Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
Arşiv
Yaz 2017 / Sayı 13 Alevilik Araştırmaları Dergisi yayımlanmaya başladığı 2011 yılından günümüze kadar Anadolu kültür ve tarihinin en önemli inanç-düşün değerlerinden biri olan Alevi-Bektaşi inancı ile ilgili bilimsel-akademik çalışmaları yayınlayarak desteklemiştir. Yayına başladığı 2011 yılından günümüze kadar dergimiz bilimsel ve akademik zeminde kalarak Alevi-Bektaşi düşün-inanç sisteminin farklı değerlerini bilim dünyasının ve toplumumuzun değerlendirmesine sunmaya çalışmıştır. Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin yeni sayısı olan 13. sayımızda da Alevi-Bektaşi inancını farklı açılardan analiz eden çalışmalara yer verdik. “Hacı Bektaş Velî’nin İslam Yorumu üzerine Bazı Çözümlemeler” başlıklı ilk makalemizde Hacı Bektaş Veli’nin düşün-inanç dünyasının İslam ile ilişkisi üzerine tespitlere değinilmiştir. “Edip Harabi’nin ‘Vahdetname’sine’ Göstergebilimsel Bir Yaklaşım” adını taşıyan ikinci makalemiz de ise Edip Harabi’nin en önemli eseri olan Vahdetname hakkında değerlendirmeler bulunmaktadır. Devamındaki makale “Antik Yunan ve Alevi Ezoterizmlerine Bağlı Müzik Kültürleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” adlı olup ezoterizm ile Alevi müziği arasındaki ilişki incelenmektedir. Ardından “Âşık Edebiyatının Oluşumu ve Gelişiminde Alevi-Bektaşi Zümrelerin Yeri ve Önemi” başlıklı makale gelmekte olup çalışmada aşık edebiyatının tarihinde Alevi-Bektaşi inancının etkisi tartışılmaktadır. Takip eden makale “Cem İbadetinde Muhabbet Erkânı: Gösterimci Kuram Analizi” adını taşımakta olup cem ibadetinde muhabbet olgusu analiz edilmektedir. Devamında “Vesâik-i Bektaşiyân’da Yer Almayan Rumeli’deki Bektaşi Yapıları (1400-1826)” başlıklı çalışmada da Rumeli bölgesinde yüzlerce yıl hizmet vermiş Bektaşi tekkeleri arşiv belgeleri ışığında tanıtılmaktadır. Ardından “Selanik Vilayetinde Bektaşilik” adlı makale gelmekte olup Selanik bölgesinde tarihi süreçte varlık göstermiş Bektaşi tekkeleri tanıtılmaktadır. Diğer çalışma ise “Sunnî-Şiî Ulema ve Aydınların İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Çabaları” başlıklı olup farklı İslam mezheplerine mensup aydınların mezhepler arasındaki ortak noktalara değinen çalışmaları anlatılmaktadır. 13. sayımızın son makalesi olan “Türkiye’de ve Almanya’da Alevilik Yapılanmaları Üzerine Bir Tartışma” adını taşımakta olup son dönemde Türkiye ve Almanya’daki Alevilik ile ilgili kurumsal yapılanmalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. 2017 yılının ikinci sayısı olan 14. sayımızda buluşmak dileğiyle..
İncele | PDF İndir
Kış 2016 / Sayı 12 Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizim amacımız yayına başladığımızdan beri hep Alevilik-Bektaşilik ile ilgili tarihsel ve inançsal değerleri kayıt altına almak ve geleceğe taşımaya bir zerrece de olsa katkı vermek oldu. Bu bağlamda sizlerin değerlendirmesine sunduğumuz 12. sayımızda da Alevi-Bektaşi inancıyla ilgili farklı temaları konu edinen son derece önemli çalışmaları yayınladık. “Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine ‘Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurulmaz?’” adını taşıyan ilk makalemizde Alevi-Bektaşi menkıbe geleneği ile ilgili önemli bir kült işlenmektedir. Bu sayımızın ikinci makalesi olan “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Girit/Kandiye’de Horasanlı Ali Baba Tekkesi” başlıklı çalışmada ise Girit adasında yüzlerce yıl Bektaşi tekkesi olarak hizmet vermiş olan Horasanlı Ali Baba Tekkesi ile ilgili arşiv belgeleri ışığında detaylı bilgiler verilmektedir. Devamındaki makale ise “Kentleşme Sürecinde Anadolu Aleviliğinin Bazı Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Samsun İli Örneği)” adını taşımakta olup Samsun kentinde yerleşik Alevi topluluk ile ilgili sosyolojik değerlendirmelere yer verilmektedir. Ardından “Mir Hamza Nigârî ve Süfyânîler” başlıklı makale gelmekte olup Amasya yöresinde yaşamış Mir Hamza Nigârî ve eserleri üzerine bilgiler aktarılmaktadır. Devamındaki çalışma ise “Anadolu’nun Manevi Önderlerinden Bir Eren: Ahi Mahmud Veli (Keçeci Baba)” adlı olup Tokat yöresi merkezli olarak Alevi inancına hizmetler vermiş olan Keçeci Baba ve Ocağı ile ilgili önemli değerlendirmelere yer verilmektedir. Takip eden yazı “Gaziler Ovacığı’ndan Bir Eren: Derviş Edna’nın Hayatı ve Deyişleri” başlığını taşımakta olup Alevi aşıklık geleneğinin önemli bir ismi olan Derviş Edna ve eserleri üzerine detaylı açıklamalar yer almaktadır. Diğer makale “Ali Rıza Öge’nin Bektaşî Şairleri Antolojisi’nde Yer Alan Şairler” adlı olup Ali Rıza Öge tarafından hazırlanmış olan antoloji hakkında önemli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu sayımızda yer verdiğimiz son makale ise “Alevi Deyişlerindeki Yesevî Öğretileri ve Hikmetleri” adını taşımakta olup Alevi deyiş geleneği ile Hoca Ahmed Yesevi öğretisi arasında değerlendirmelere değinilmektedir. 13. sayımızda buluşmak dileğiyle
İncele | PDF İndir
Yaz 2016 / Sayı 11 Alevi-Bektaşi inancına ait tarihsel, inançsal ve kültürel değerlerin bilimsel çalışmalarla kayıt altına alınması amacıyla çalışmalarını başlatan Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2016 yılının ilk sayısı olan 11. sayısında da benzeri çalışmalara yer verdi. “Yozgatlı Hüznî Dîvânlarında Kerbelâ” adlı ilk makalemizde Aşık Hüznî’ye ait eserlerdeki Kerbela teması işlenmektedir. “Cemevi mi Ziyaret (Jiar) mi? Dersim’de Mekânın ‘Kutsal’ Halleri” başlıklı ikinci yazımızda ise Tunceli yöresindeki ziyaret kültü üzerine detaylı değerlendirmeler yapılmaktadır. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmancık’ta Koyun Baba Tekkesi” adını taşıyan devamındaki makalede de Çorum-Osmancık’taki Koyun Baba Tekkesi arşiv belgeleri bağlamında detaylı olarak tanıtılmaktadır. Ardından “Siyâdet Hüccetleri ve İrşâd İcâzetnâmelerinin Semantik ve Sembolik Tahlili” başlıklı makalemiz gelmekte olup bu çalışmada tarihi evraklar bağlamında seyyidlere ait kayıtlar analiz edilmektedir. Takip eden yazı “Hz. Pîr Hacı Bektaş Veli’nin Görüşlerinden Hareketle Taliplere veya Dervişlere Verilen (Öğütler) Sorumluluklar” adını taşımakta olup Hacı Bektaş Veli’nin, yol mensuplarına, öğreti ile ilgili aktarımlarına değinmektedir. Devamında “Âşık Şiirinde Ayetlemeler” başlıklı yazı gelmekte olup Kur’an-ı Kerim’deki sure ve ayetlerin aşık şiirinde işlenişi tanıtılmaktadır. Ardından “Hûbyâr Sultan ve Hûbyâr Ocağı Üzerine” adlı makale yer almakta olup Anadolu’da Alevi inancının en önemli tarihi-karizmatik temsilcisi Hubyar Dede ve adını taşıyan ocak üzerine detaylı bilgiler aktarılmaktadır. Bu sayımızda yer alan son makale ise “Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Müziğinin Oluşumu, Balkanlar’daki Yansıma ve Uygulamaları” başlıklı olup yazıda Balkan coğrafyasında yerleşik Alevi-Bektaşi toplulukların müzik gelenekleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere.
İncele | PDF İndir
Kış 2015 / Sayı 10 Alevi-Bektaşi inanç-düşünce geleneğine ait unsurları bilimsel-akademik çalışmalarla ortaya koymayı hedefleyen ve bu misyon doğrultusunda yayım yapan Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak 10. sayımızda da yine Alevilik-Bektaşilik inancını farklı bilim disiplinleri açısından inceleyen çalışmalara yer verdik. “Muhyiddin Abdal Menkabeleri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı ilk makalemizde Alevi-Bektaşi aşık geleneğinin öncelikli temsilcilerinden Muhyiddin Abdal hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. “Güruhu Nâciye’den Aleviliğe” başlıklı ikinci yazıda ise Alevi-Bektaşi düşüninanç sisteminin temel kavramlarından biri olan “Güruhu Nâci” ifadesi hakkında inançsal ve tarihsel bilgiler aktarılmaktadır. “Güvenç Abdal Ocağı’nın Tarihsel-İnançsal Merkezi: Taşlıca-Şeyh İlyas Zaviyesi ve Vakfı” adını taşıyan diğer metinde de Karadeniz bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının tarihi kurumu olan Güvenç Abdal Ocağı ve ocağın merkezi olan Taşlıca-Şeyh İlyas Zaviyesi hakkında arşiv belgelerine dayanılarak temel bilgiler sunulmaktadır. Takip eden makale “Âşık Veysel’in ‘Beni Hor Görme Gardaşım’ Şiirinin Hermeneutik Açılımı” adını taşımakta olup Alevi-Bektaşi aşık geleneğinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel’in bir eseri üzerine bilimsel analizleri içermektedir. Ardından “Kıbrıs’ta Bektaşilik ve Bektaşi Tekkeleri” adını taşıyan makale yeni sayımızda yer almakta olup, Kıbrıs adasında erenlere hizmet vermiş Bektaşi tekkeleri arşiv belgeleri bağlamında tanıtılmaktadır. Devamındaki makale ise “Ehl-i Sünnet Ekolünün Ehl-i Beyt Kavramına Getirdiği Yorumlar” başlıklı olup makalede Ehl-i sünnet geleneğinde Ehl-i beyt kavramına bakış irdelenmektedir. Ardından gelen makalenin adı “Çepniler ve Çepni Ağzı” olup Batı Anadolu’da yerleşik olan Çepnilerin dil-ağız yapısı irdelenmektedir. “Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi ve Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları” başlığını taşıyan diğer makalede ise Nakîbü’l- Eşrâflık kurumu üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Devamında gelen yazı “Alevi Bektaşi İnancının Mitik Temellerini Oluşturan Figür ve İnanışların Deyiş ve Nefesler Vasıtasıyla Tespiti” adlı olup Alevi-Bektaşi inancının mitsel temelleri üzerine analizleri kapsamaktadır. Bu sayımızın son makalesi “Alevilik ve Ehl-i Hak (Yaresan): Benzerlikler ve Farklılıklar” başlıklı olup Alevilik ile Ehl-i Hak topluluk arasındaki inançsal benzerlikler ve farklılıklar üzerine değerlendirmeleri içermektedir. Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle.
İncele | PDF İndir
Yaz 2015 / Sayı 9 Dergimizin 9. sayısında her sayıda olduğu gibi ana misyonumuza uygun çalışmalara yer verdik. İlk makale “Deli Boran; Gaziler Ovacığı’ndan Bir Eren” adını taşımakta olup yazıda Alevi-Bektaşi aşıklık geleneğinin Amasya yöresinde yetişmiş önemli isimlerinden Deli Boran ve eserleri tanıtılmaktadır. Devamındaki yazı ise “Eskişehir Zaviyelerine Dair Tespitler” başlıklı olup Eskişehir bölgesinde tarihsel süreçte hizmet vermiş zaviyelerinin arşiv belgeleri desteğinde tanıtımını yapmaktadır. Ardından gelen “Tarihi Süreç İçinde Çanakkale’de Bektaşilik” çalışmasında ise Çanakkale yöresindeki Bektaşi tekkelerinin incelemesi yapılmaktadır. Bir sonraki metin ise “Topkapı’da Bir Bektaşi Ocağı: Takyeci-Büyük Abdullah Baba Tekkesi ve Vakfiyesi” adını taşımakta olup İstanbul’daki tarihi Bektaşi tekkelerinden biri olan Büyük Abdullah Baba Tekkesi hakkında son derece detaylı bilgiler verilmektedir. Devamındaki yazı Diyarbakır yöresindeki önemli Alevi-Bektaşi yerleşim birimlerinden biri olan Seyithasan köyündeki Alevi müzik geleneğini işlemekte olup “Diyarbakır Bismil İlçesi Bakacak (Seyithasan) Köyü Alevi İnanç Kültürü Bağlamında Müzik” başlıklıdır. Ardından “Türkmenistan Sahasından Bir Kahramanlık Hikâyesi: “Baba Rövşen”” başlıklı makale gelmekte olup çalışmada 18. yüzyıl Türkmen edebiyatında önemli bir eser olan Baba Rövşen incelenmektedir. Takip eden yazı ise “Anadolu’daki Ziyaret Mekânlarının Bereket Sembolü Kadınları” adlı olup metinde Anadolu’daki kadın ziyaret yerleri hakkında önemli veriler paylaşılmaktadır. Bu sayımızın son makalesi “Alevilere Yönelik Nefretin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı olup yazıda Alevilerin toplumsal hayatta karşılaştığı problemlerin sosyolojik bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Tüm yazarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederken benzeri yayınların gelecek sayılarımızda da yer alacağını belirtmek isterim. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…
İncele | PDF İndir
Kış 2015 / Sayı 8 8. sayımızda da genel amacımıza uygun makaleleri neşrettik. “Sufilik Algısının ‘Türk Yöresel Müziği’ Sözlerindeki Varlığı” adlı ilk makalemizde Alevi ritüel müziği üzerine değerlendirmeler yer almakta olup “Alevi İnancında Kadın; Ruhsal Kabullerden Gündelik Yaşama” adlı ikinci çalışmada ise Alevi inancında kadının yeri irdelenmektedir. “Nesîmî Şiirine Göre Hurufi Güzeli Portresi” başlıklı metinde de Seyyid Nesimi’nin şiirlerindeki Hurufi güzeli algısı işlenmektedir. “Eyüp-İdrisköşkü’nde Bir Erenler Durağı: Karyağdı Baba-Hafız Baba Bektaşi Tekkesi” adlı makalede de İstanbul’daki önemli Bektaşi tekkelerinden Karyağdı Baba Tekkesi hakkında arşiv belgelerine dayalı bilgiler verilmektedir. “İtikat, Amel ve Ahlak Bağlamında Alevi-Bektaşi ve Sünni İnançların Karşılaştırılması” adını taşıyan araştırmada ise Alevi ve Sünni inançlarının inançsal ve düşünsel boyutlarıyla karşılaştırılması yapılmaktadır. Devamındaki metin “Hacı Bektaş-ı Velî’nin Halifelerinden Hacım Sultan’ın Hayatı” başlıklı olup Alevi-Bektaşi inancının tarihi-karizmatik temsilcilerinden Hacım Sultan hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. ““Bugüne Kadarki Yaralarımız Hep Ondan”, Dersimli (Tuncelili) Olmak ve Tezahürleri” adını taşıyan makalede de Tunceli yöresi ile ilgili sosyolojik temelli bir inceleme yer almaktadır. Devamında da “Âşık Edebiyatı Halk Şiirinin Tarihsel Gelişim Süreci” başlıklı metin bulunmakta olup âşık edebiyatının tarihsel gelişim süreci işlenmektedir. “Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-Eşrâfl ık Müessesesi ve Meşîhat Arşivindeki Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri” başlıklı makalede de Nakîbü’l-Eşrâf arşivi hakkında son derece önemli ve detaylı bilgiler verilmektedir. Bu sayımızda yer alan son makalemiz ise “İki Yeni Şiiri Üzerinden Teslim Abdâl’ın Düşünce Dünyası” adını taşımakta olup Teslim Abdal’ın şiir dünyası iki örnek üzerinden analiz edilmektedir. Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle…
İncele | PDF İndir
Yaz 2014 / Sayı 7 7. sayımızda da eren inancının asalet ve derinliğini ortaya koyan kıymetli çalışmalara yer vermeye çalıştık. İlk makale olan “Kaz Dağları’nın Eteklerinde Bir Türkmen Köyü: Koşuburnu” adlı çalışmada Koşuburnu köyü merkezli olarak Tahtacı-Alevi inanç ve kültürü tanıtılmıştır. Ardından “Kutlu Atadan Hırkalı Sultana: Anadolu Erenlerinin Unvanlarındaki Egemenlik Çağrışımları” başlıklı metinde ise tasavvuf geleneğine ve politik hayata ait unvanların karşılıklı etkileşimi sosyolojik bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Devamındaki yazı “Karaağaç’da Bir Bektaşi Ocağı: Sarı Sufi Hüseyin Baba-Hasib Baba Tekkesi” adlı olup yazıda İstanbul’daki tarihi Bektaşi tekkelerinden biri tanıtılmaktadır. Takip eden makale “Eksik Bir Hurûfîlik Metni: “Kitâb-ı Rafî’â”” başlığını taşımakta olup Hurûfîlik öğretisini işleyen bir metnin kritiği yapılmıştır. “Anadolu Kadın Merkezli Ziyaret Yerlerinin Sağaltma İşlevi Üzerine Bir İnceleme” adını taşıyan çalışmada ise Anadolu’daki kadın ziyaret yerlerindeki sağaltma gelenekleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Arkasından “İnanç Kültürümüzde ve Âşık Edebiyatında “Aşk Olsun”” başlıklı makalede de âşık edebiyatımızda “Aşk Olsun” ifadesini tema alan şiir örnekleri tanıtılmıştır. Devamında da “Şah İsmail Hatai Türbesi’nin Mimari ve Arkeolojik İncelemesi” başlığı verilen metinde Şah Hatayi Türbesi’nin mimari özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Ardından “Şia Kelimesi Üzerine Etimolojik Bir Tahlil” adını taşıyan yazıda şia kelimesinin kökensel analizi yapılmıştır. Takip eden metin “Türk Tasavvuf Edebiyatında Devir Nazariyesi ve Bir Devriyye Risalesi” başlıklı olup devir nazariyesi üzerine önem taşıyan bir risale değerlendirilmiştir. “Dinler ve Mitlerin İlişkisi Bağlamında Alevi-Bektaşi İnancının Mitik Yapısı” adlı makale bu sayımızda yer verilen son metin olup Alevi-Bektaşi inancının mitik unsurları üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile bizlerle çok kıymetli bu çalışmalarını paylaşan bilim insanlarına huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle.
İncele | PDF İndir
Kış 2013 / Sayı 6 Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısında da Alevi-Bektaşi inancını bilimsel- akademik açıdan analiz eden ve tanıtan çalışmalara yer verilmiştir. Bu bağlamda bu sayımızda da bu asli şiarımıza katkıda bulunan birbirinden kıymetli çalışmalara yer verdik. “Gelenek ve Değişim Ekseninde Samsun Yöresi Alevîleri” adlı makalede Samsun yöresindeki Alevi- Bektaşi yerleşim birimleri ve etkinliğe sahip inanç-dede ocakları hakkında bilgiler verilmektedir. “Bektaşî Babası, Şair Yenipazarlı Gurbî ve Eseri” adını taşıyan çalışma da ise Bektaşi şiirinin önemli isimlerinden Gurbî hakkında biyografik bilgiler aktarılmaktadır. “Şah Hatayî’nin Şiirlerinde Bazı Dini-Tasavvufi İnanç Motifleri ve Anadolu Alevi Kültüründe Şah Hatayî’nin İzleri” adını taşıyan yazıda da Alevi inancının 16. yüzyıldaki en karizmatik ismi Şah Hatayi’nin şiirleri üzerine detaylı bir analiz yapılmaktadır. “Nesîmî Şiirini Anlama Yolunda Hurufi Şiiri Şerhine Giriş” başlıklı makalede ise Hurufi düşüncesinin önemli ismi Seyyid Nesimi’nin şiir dünyası üzerine tespitler paylaşılmaktadır. “Gaziler Ovacığı’ndan Bir Eren; Kul Hüseyin’in Hayatı ve Deyişleri” ismini taşıyan yazıda da Alevi aşık geleneğinin önemli temsilcilerinden Kul Hüseyin anlatılmakta ve şiirleri tanıtılmaktadır. “Muhibban Dergisinde Alevilik-Bektaşilik İle İlgili Yazılar, Şiirler ve Haberler” adlı makalede ise 20. yüzyılın başlarında neşredilmiş olan Muhibban dergisi hakkında bilgiler verilmektedir. “Anadolu Aleviliğinde Şecere Geleneği -Bir Ağuiçen Ocağı Şeceresi Örneği-” başlıklı yazıda da Alevi inancının önemli ocaklarından Ağuiçen Ocağı’nın Adıyaman’da yerleşik olan temsilcilerine ait son derece önemli bir şecere değerlendirmektedir. “Meşhed Sınırında Sünnî ve Şiî Ulema Arasındaki Müzakereler” adıyla hazırlanan araştırmada ise Şii Safeviler ve Sünni Özbekler arasındaki tarihsel-inançsal ilişkiler incelenmektedir. “Son Büyük Sünnî Saz Şairlerinde Ali ve Ehl-i Beyt Sevgisi” başlığı verilen yazıda da Sünni inançlı saz şairlerinin şiirlerinde Hazreti Ali ve Ehl-i beyt’in yeri detaylı şekilde işlenmektedir. “Anadolu Kadın Merkezli Ziyaret Yerlerinde Zaman/Mekân Algılamaları” isimli incelemede ise Anadolu’daki kadın merkezli ziyaret yerlerinin geniş bir tanıtımı yapılmaktadır. Son olarak “Kütahya Alevi Köylerinde Sağaltma Ocakları” adlı makalede de Kütahya ilindeki Alevi köylerinde bulunan sağaltma ocakları kayıt altına alınmaktadır. Benzeri içerikte bilimsel-akademik çalışmalara önümüzdeki sayılarda da yer vererek yayınımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle..
İncele | PDF İndir
Yaz 2013 / Sayı 5 Alevi-Bektaşi inancının tarihsel-inançsal profilinden yola çıkarak yayımladığımız dergimizin beşinci sayısında Alevi-Bektaşi inancını farklı açılardan irdeleyen makalelere yer verdik. “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Yaratılış ve Varoluş Üzerine Bir Değerlendirme” adlı makalede Alevi-Bektaşi inancının önemli düşün-inanç önderlerinden Yunus Emre’nin temsil ettiği felsefi gelenek üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. “Mitlerin ve Dinlerin Birlikteliğine Alevi-Bektaşi Deyişlerinden Bakmak: Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal” adını taşıyan makalede ise Alevi-Bektaşi inancının iki önemli karizmatik aşığı Şah Hatayi ve Pir Sultan Abdal’ın deyişleri üzerine detaylı bir sunum yer almaktadır. “Kardeşlik, Dostluk, Huzur ve Barış Simgesi Bir Çepni Köyü: Güvemçetmi” adlı makalede de Balıkesir ilinde önemli bir Çepni-Alevi yerleşim birimi olan Güvemçetmi köyü hakkında genel bir tanıtım yapılmaktadır. “Derviş Rûhullah’ın Bektaşî Nefesleri Adlı Eseri” adlı makale ise Alevi- Bektaşi şiirinin ilk antolojilerinden birini okuyucuya sunmaktadır. “Garîbî’nin Şîa Mirâciyesini Esas Aldığı Hazret-i Ali Övgüsü” adını taşıyan makalede de Miraç olayını anlatan ve Garîbî’ye ait olan bir kaside üzerinden ortaya konulan tespitler aktarılmaktadır. “Balıkesir Çepni ve Tahtacılarında Musahiplik Geleneğinin Toplum Yaşamındaki İşlevi” adlı makalede ise Balıkesir yöresi Çepni ve Tahtacı topluluklarında musahiplik merkezli algılamalar incelenmektedir. “TürābĮ Dede-Hurûfîlik ve Risalesi Üzerine” adlı makale ise Hacı Bektaş Veli Dergahı postnişinlerinden TürābĮ Dedebaba’ya ait “Risale” adlı çalışmadaki Hurûfî unsurları analiz etmektedir. “Tokat Bölgesinde Yerleşik Bir Alevi Topluluk: Güvenç Abdal Ocaklıları-Kürtünlüler” adlı çalışma ise Güvenç Abdal Ocağı’nın Tokat yöresinde yerleşik olan mensupları ile ilgili detaylı bir sunum yapmaktadır. “Sütlüce’de Bir Bektaşi Ocağı: Caferabad (Bademli-Münir Baba) Tekkesi” adını taşıyan metinde de İstanbul’daki önemli Bektaşi tekkelerinden biri olan Caferabad (Bademli-Münir Baba) Tekkesi ile ilgili kapsamlı bir tanıtım yapılmaktadır. “Âşık Edebiyatı Halk Şiiri’ndeki Eğitsel ve Öğretisel Unsurlar (Âşık Veysel Örneği)” adlı araştırmada da 20. yüzyıl âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’in belli eserleri üzerine incelemeler aktarılmaktadır. “Cönklerden Gün Işığına: Derûnî” adını taşıyan makalede ise Alevi-Bektaşi âşıklık geleneğinin önemli ismi Derûnî’nin eserlerinden örnekler verilmektedir. “Kütahya Erenlerinin Menkıbelerindeki Keramet Motifleri” başlıklı makalede ise Kütahya bölgesindeki eren kültürü hakkında bilgiler verilmektedir. “Alevî-Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Ateş” adlı incelemede de Alevi-Bektaşi menâkıbnâmelerinde ateş olgusunun yeri anlatılmaktadır. “Seçilmişlik ve Seçkinliğin Işığında Enis Behiç Koryürek ve Vâridat-ı Süleyman” adlı yazıda da 20. yüzyıl Türk şiirinin önemli isimlerinden Enis Behiç Koryürek’in Vâridat-ı Süleyman adlı eseri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Alevilik Araştırmaları Dergisi beşinci sayısında yukarıda kısaca tanıttığımız makaleleri yayımlayarak Alevi-Bektaşi inancı ile ilgili son derece önemli temaları okuyucusuna sunmaktadır. Kıymetli bilim insanlarının benzeri içerikteki araştırmalarına önümüzdeki sayılarda da yer vererek Alevi-Bektaşi inancının bilimsel-akademik boyutta tanıtılmasına mütevazi ölçülerde de olsa katkı sağlamaya devam edeceğiz.
İncele | PDF İndir
Kış 2012 / Sayı 4 Anadolu kültür ve tarihinin en temel unsurlarından biri olan Alevi-Bektaşi inancının bilimsel-akademik çalışmalarla ortaya konulmasını hedefleyen Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin dördüncü sayısında da konuyu farklı açılardan irdeleyen makalelere yer verilmiştir. Alevi inancında dedelik kurumu, Alevi-Bektaşi inancının yazılı kaynaklarından olan fütüvvetnamelerin öğreti içerisindeki yeri, Alevi- Bektaşi toplumunun yüzyıllarca en önemli kaynaklarından biri olan Hüsniye risalesi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre düşüncesinin temelleri ve Avrupa aydınlanmasıyla karşılaştırılması, Kırım hanlığı ve Safevi devleti arasında yaşanan siyasi-askeri ilişkiler, Şanlıurfa-Kısas yöresinde yaşayan müzik kültürü, İstanbul-Beykoz’da yüzyıllar boyunca Bektaşi inancını temsil eden Akbaba Tekkesi, Eskicumalı Hamid’in şiir dünyasının değerlendirilmesi, Dertli Baba’nın eserlerindeki Alevi-Bektaşi inancına ait unsurlar, Divriğili Budala İsmail’in nefeslerinin tasnifi, İzmir yöresi Tahtacı Alevilerine ait semahlar, Bir Ses Böler Geceyi adlı romanın tematik analizi, Hacı Bektaş Veli Türbesi’nde bulunan semboller ve anlamları, Hilmi Yavuz’un şiirlerinin hurufilikle bağlantısı ve Tunceli-Hozat’ta bulunan Sarı Saltık Ocağı’nın inançsal profili bu sayımızda işlenen konu başlıklarıdır.
İncele | PDF İndir
Yaz 2012 / Sayı 3 Dergimizin üçüncü sayısında yine Alevilik ile ilgili farklı konular değerlendirilmiştir. Dersim bölgesi Aleviliğinin tarihi, farklı kaynaklarda yer alan Hatayî'ye ait nefesler, Yeminî'nin Fazilet-nâme adlı eserinin dilbilimsel açıdan değerlendirilmesi, Viranî'ye ait risalelerin konu edildiği çalışmaların kritiği, Develili Seyranî'nin yaratılışı konu ettiği destanı, Sinop ilinde Bektaşi tarikatının faaliyetleri, Edip Harabî'nin temel, biyografik ve edebi profili, Nusayrilikte kadın olgusu, Alevilikte hukuk kurumunun yeri, Kütahya-Saruhanlar köyündeki Alevi-Bektaşi inanç merkezleri, Alevi-Kızılbaş düşüncesinin tarihsel oluşumunun arka planı, Alevilik ile Hurufîlik inançları arasındaki düşünsel ilişki ve İran edebiyatına ait Kerbelâ mersiyeleri bu sayımızda ele alınan konulardır.
İncele | PDF İndir
Kış 2011 / Sayı 2 Dergimizin ikinci sayısında Alevi inancının farklı açılardan ele alındığı çalışmalar yer almaktadır. Alevi düşüncesinin temel ifade araçlarından olan devriye geleneği, Sivas'ta örgütlenmiş Ali Baba Ocağı, Yeminî'ye ait Fazilet-nâme adlı eserin analizi, Batı Anadolu'da yerleşik Çepni ve Tahtacı Alevilerde kamberlik geleneği, Balıkesir'de yaşayan Çepnilerde ağıt kültürü, Giresun'daki Güvenç Abdal ocaklıları, Anadolu mistik düşünce geleneğinde Alevi-Bektaşi öğretisinin yeri, Amasya bölgesinin önemli Alevi-Bektaşi inanç merkezlerinden Piri Baba Dergâhı, Diyarbakır bölgesinde devam eden âşık-zâkir kültürü, Ankara'da örgütlenmiş dernek ve vakıfların Alevilik ile ilgili faaliyetleri, Sarı Saltuk'un Anadolu'daki makamları, önemli bir Alevi âşığı olan Divriğili Veli'nin eserleri, fütüvvet melamet düşüncelerinin arasındaki düşünsel bağlantı ve geleneksel bağlama eğitimi bu sayımızda ele alınan konulardır.
İncele | PDF İndir
Yaz 2011 / Sayı 1 Dergimizin birinci sayısında tasavvuf düşüncesiyle Alevi inancının bağlantısı, Sarı Saltuk'un şahsında oluşan derviş profili, Tunceli-Hozat'taki Sarı Saltuk Ocağı, Hamza Baba'ya ait eserler, Yeminî'nin Fazilet-nâme adlı eserindeki tarihsel adlar, Sivas yöresine ait âşıkların cönkleri, Demir Baba Velâyetnâmesi, Kütahya'daki ziyaret-türbe örnekleri, Eskişehir yöresinde tespit edilen Alevi-Sünni inançları arasındaki ortak noktalar, Alevi inancıyla Rifai tarikatının arasındaki benzerlikler, Çankırı ilindeki Alevi köyleri, Ordu-Akkırık köyünde yaşayan Alevi inancına ait ritüeller ve Antalya-Abdal Musa Türbesi'nde tespit edilen inanç pratikleri değerlendirilen konulardır.
İncele | PDF İndir