Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
Sayı 14 İnanç-dede ocakları ile ilgili araştırmalar başta olmak üzere Alevi-Bektaşi inancı hakkında bilimsel içerikli farklı çalışmaları destekleyen Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin 2017 kış sayısı olan 14. sayımızda da Alevi-Bektaşi inancını farklı konular üzerinden bilimsel-akademik içerikte inceleyen ve tanıtan çalışmalara yer verilmiştir. “Gaziler Ovacığı Ereni Kul Fakir: Hayatı ve Deyişleri” adlı ilk makalemizde Alevi-Bektaşi aşıklık geleneğinin 19. ve 20. yüzyıllar arasında yaşamış önemli isimlerinden Kul Fakir tanıtılmakta ve eserleri değerlendirilmektedir. “Alevi-Bektaşi Öğretisinde ‘Kadın Erkek Eşittir’ Söyleminin Dinsel Arkaplanı ve Bu Söylemin Toplumsal Alanda Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi: Tunceli Örneği” başlığını taşıyan ikinci makalede Tunceli örneği üzerinden Alevi inancı-sosyal yaşam-çalışma olgusu ve kadın ilişkisi irdelenmektedir. Yeni sayımızın üçüncü makalesi “Çankırı’nın Manevî Fâtihleri ve Çankırı Seyyidleri” başlıklı olup Çankırı yöresindeki seyyidler arşiv belgeleri bağlamında incelenmektedir. 14. sayımızın dördüncü makalesi “Sivas Beydili Köyü Düğün Geleneği” adlı olup Sivas bölgesindeki düğün gelenekleri Beydili köyü örneklemi üzerinden tanıtılmaktadır. Devamındaki makale “Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafındaki İnanış ve Uygulamaların Halk Bilimi Açısından İncelemesi I” adını taşımakta ve Kütahya bölgesindeki türbe-yatır-ziyaret pratikleri analiz edilmektedir. Ardından “Üsküdar Karaca Ahmet Sultan Külliyesi” başlıklı makale gelmekte ve çalışmada İstanbul’daki Karaca Ahmed Sultan Tekkesi arşiv belgeleri bağlamında incelenmektedir. Takip eden “Sivas Merkezli Şeyh Şazi / Şadıllı / Molla Yakup Ocağı” adlı makalede ise tarihi belgeler eşliğinde Şeyh Şazi / Molla Yakup Ocağı hakkında detaylı değerlendirmeler verilmektedir. Devamında “Alevî İnancında Musahiplik Kurumuna Eğitsel Bakış” adlı makale yer almakta olup Alevi inancındaki temel ritüellerden olan musahiplik hakkında tespitler bulunmaktadır. 14. sayımızda yayınlanan son makale “Alevî-Bektaşî Şairlerin Şiirlerinde Arı ve Bal Motiflerinin Anlam-Kavram Alanları Bakımından Değerlendirilmesi” başlığını taşımakta ve Alevi-Bektaşi şiirinde arı ve bal imgeleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. 2018 yılının ilk sayısı olan 15. sayımızda benzer çalışmaları siz kıymetli okurlarımızla buluşturmak dileğiyle..
İncele | PDF İndir
Son sayımızın içeriğindeki başlıklar... GAZİLER OVACIĞI ERENİ KUL FAKİR: HAYATI VE DEYİŞLERİ

ÇANKIRI’NIN MANEVÎ FÂTİHLERİ VE ÇANKIRI SEYYİDLERİ

SİVAS BEYDİLİ KÖYÜ DÜĞÜN GELENEĞİ

ÜSKÜDAR KARACA AHMET SULTAN KÜLLİYESİ

SİVAS MERKEZLİ ŞEYH ŞAZİ/ŞADILLI/MOLLA YAKUP OCAĞI

ALEVÎ İNANCINDA MUSAHİPLİK KURUMUNA EĞİTSEL BAKIŞ

AHMED EDİB HARÂBİ BABA DİVÂNI