Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
Sayı 13 Alevilik Araştırmaları Dergisi yayımlanmaya başladığı 2011 yılından günümüze kadar Anadolu kültür ve tarihinin en önemli inanç-düşün değerlerinden biri olan Alevi-Bektaşi inancı ile ilgili bilimsel-akademik çalışmaları yayınlayarak desteklemiştir. Yayına başladığı 2011 yılından günümüze kadar dergimiz bilimsel ve akademik zeminde kalarak Alevi-Bektaşi düşün-inanç sisteminin farklı değerlerini bilim dünyasının ve toplumumuzun değerlendirmesine sunmaya çalışmıştır. Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin yeni sayısı olan 13. sayımızda da Alevi-Bektaşi inancını farklı açılardan analiz eden çalışmalara yer verdik. “Hacı Bektaş Velî’nin İslam Yorumu üzerine Bazı Çözümlemeler” başlıklı ilk makalemizde Hacı Bektaş Veli’nin düşün-inanç dünyasının İslam ile ilişkisi üzerine tespitlere değinilmiştir. “Edip Harabi’nin ‘Vahdetname’sine’ Göstergebilimsel Bir Yaklaşım” adını taşıyan ikinci makalemiz de ise Edip Harabi’nin en önemli eseri olan Vahdetname hakkında değerlendirmeler bulunmaktadır. Devamındaki makale “Antik Yunan ve Alevi Ezoterizmlerine Bağlı Müzik Kültürleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” adlı olup ezoterizm ile Alevi müziği arasındaki ilişki incelenmektedir. Ardından “Âşık Edebiyatının Oluşumu ve Gelişiminde Alevi-Bektaşi Zümrelerin Yeri ve Önemi” başlıklı makale gelmekte olup çalışmada aşık edebiyatının tarihinde Alevi-Bektaşi inancının etkisi tartışılmaktadır. Takip eden makale “Cem İbadetinde Muhabbet Erkânı: Gösterimci Kuram Analizi” adını taşımakta olup cem ibadetinde muhabbet olgusu analiz edilmektedir. Devamında “Vesâik-i Bektaşiyân’da Yer Almayan Rumeli’deki Bektaşi Yapıları (1400-1826)” başlıklı çalışmada da Rumeli bölgesinde yüzlerce yıl hizmet vermiş Bektaşi tekkeleri arşiv belgeleri ışığında tanıtılmaktadır. Ardından “Selanik Vilayetinde Bektaşilik” adlı makale gelmekte olup Selanik bölgesinde tarihi süreçte varlık göstermiş Bektaşi tekkeleri tanıtılmaktadır. Diğer çalışma ise “Sunnî-Şiî Ulema ve Aydınların İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Çabaları” başlıklı olup farklı İslam mezheplerine mensup aydınların mezhepler arasındaki ortak noktalara değinen çalışmaları anlatılmaktadır. 13. sayımızın son makalesi olan “Türkiye’de ve Almanya’da Alevilik Yapılanmaları Üzerine Bir Tartışma” adını taşımakta olup son dönemde Türkiye ve Almanya’daki Alevilik ile ilgili kurumsal yapılanmalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. 2017 yılının ikinci sayısı olan 14. sayımızda buluşmak dileğiyle..
İncele | PDF İndir
Son sayımızın içeriğindeki başlıklar... HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN İSLAM YORUMU ÜZERİNE BAZI ÇÖZÜMLEMELER

EDİP HARABİ’NİN “VAHDETNAME”SİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

ANTİK YUNAN VE ALEVİ EZOTERİZMLERİNE BAĞLI MÜZİK KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

ÂŞIK EDEBİYATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDE ALEVİ-BEKTAŞİ ZÜMRELERİN YERİ VE ÖNEMİ

CEM İBADETİNDE MUHABBET ERKÂNI: GÖSTERİMCİ KURAM ANALİZİ

VESÂİK-İ BEKTAŞİYÂN’DA YER ALMAYAN RUMELİ’DEKİ BEKTAŞİ YAPILARI (1400-1826)

SELANİK VİLAYETİNDE BEKTAŞİLİK

SUNNÎ-ŞİÎ ULEMA VE AYDINLARININ İSLAM MEZHEPLERİNİ YAKINLAŞTIRMA ÇABALARI

AHMED EDİB HARÂBİ BABA DİVÂNI