Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
Sayı 15 Alevi-Bektaşi inancının asil kimliğinin ve tarihinin bilimsel-akademik çalışmalarla ortaya konulmasına katkıda bulunmayı kendisine şiar edinmiş olan Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin yeni sayısı olan 15. sayısında da farklı açılardan konuyu inceleyen çalışmalara yer verilmiştir. “Nusayrîler/Arap Alevîleri’nde Amcalık Kurumu” başlıklı ilk makalemizde Nusayri Aleviliğindeki “amcalık” kurumu detayları ile tanıtılmıştır. Devamındaki ikinci makalemiz “Balkanlarda Ahilik ve Bektaşilik (Nisâbu’l-İntisâb Bağlamında Bir İnceleme)” adlı olup içeriği Balkan coğrafyasında Ahilik ve Bektaşilik bağlantısını tarihsel boyutlarıyla değerlendirmektedir. “Safevî Devleti’nin Bayrakları” başlığını taşıyan üçüncü makalemizde ise Safevi Devleti’ne ait bayraklar hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir. Yeni sayımızın dördüncü makalesi “W. Isaac Thomas’ın ‘Durum Tanımlanması’ Kavramı Bağlamında Alevilerin Cemevi Meselesi Durumunun Ortaya Konulması” başlıklı olup cemevi olgusu ile ilgili kavramsal bir analiz yapılmaktadır. Ardından “Maraş’ın Manevi Mimarları: Maraş Seyyidleri ve Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları” adlı makale gelmekte olup Maraş bölgesindeki seyyid varlığı tarihi belgeler eşliğinde detayları ile incelenmektedir. Devamındaki makalemiz “Vaka-i Hayriyye’ye Kadar Anadolu’da Bektaşi Tekkeleri ve Zaviyeleri” başlıklı olup arşiv kaynakları bağlamında Anadolu’da etkinlik kurmuş Bektaşi tekkeleri tanıtılmaktadır. Takip eden makalemiz “Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafındaki İnanış ve Uygulamaların Halk Bilimi Açısından İncelemesi II” adlı olup Kütahya yöresindeki türbe-yatır inanışları tespit edilmektedir. Ardından “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Şahkulu Sultan Tekkesi ve Postnişinleri” başlığını taşıyan makalemiz gelmekte olup belgeler paralelinde Şahkulu Sultan Tekkesi hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Devamında “Rafızilerle Nikâhın Geçersizliği Üzerine Gür Bahçeler 18. Yüzyıl’da Osmanlı Âlimi Ali B. Muhammed El-Muradî’nin Yazma Risalesi” adlı makalemiz gelmekte olup çalışmada yazma bir risale üzerine tespitler yapılmaktadır. Ardından “Bektaşîlerin ve Yeniçerilerin Yaşantısından Bir Kesit: ‘Yeniçeri Kahvehaneleri’” başlıklı makalemiz yer almakta olup yeniçeri kahvehaneleri ile ilgili önemli bilgiler aktarılmaktadır. 15. sayımızda yer alan son makalemiz “Kul Sevindik” başlıklı olup makalede Alevi-Bektaşi aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Kul Sevindik ve eserleri hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır. 2018 yılının Aralık ayında yayımlayacağımız 16. sayımızda da aynı içerikte çalışmalarla tekrar siz değerli okurlarımızla buluşmak temennisiyle..
İncele | PDF İndir
Son sayımızın içeriğindeki başlıklar... NUSAYRÎLER/ARAP ALEVÎLERİ’NDE AMCALIK KURUMU

BALKANLARDA AHİLİK VE BEKTAŞİLİK (Nisâbu’l-İntisâb Bağlamında Bir İnceleme)

SAFEVÎ DEVLETİ’NİN BAYRAKLARI

VAKA-İ HAYRİYYE’YE KADAR ANADOLU’DA BEKTAŞİ TEKKELERİ VE ZAVİYELERİ

AHMED EDİB HARÂBİ BABA DİVÂNI